3king APP
DownloadBạn có thể tìm thấy trò chơi được yêu thích nhất trong 3KING.

Không thể tải xuống tệp APK một cách chính xác
In The Case of Download Errors
Trường hợp 1. Vui lòng vào trang cài đặt để mở chức năng bảo mật chưa biết.
Các bước: Cài đặt → Bảo mật → Bảo mật chưa biết, Chọn Bật
Case1.Please enable the corresponding option below
Home→Settings→Security→Device Administration→Unknow sources→Enable
Trường hợp 2. Vui lòng xác nhận nếu điện thoại có thẻ SD
Case 2 . Please install a micro SD card on your device.
các cân nhắc sử dụng Wechat để mở điểm tải
Tips for WeChat on Game Download.
Bước 1. Nhấp vào góc trên cùng bên phải của thanh địa chỉ và chọn Mở trong Trình duyệt.
Step 1 . Please open the pop-up menu from the top-right corner and tap on "Open with Browser".
Bước 2. Khi trình duyệt mở trang tải xuống, nhấp vào biểu tượng
Step 2. When the browser opens the download page, click the icon conducted Android APK downloads.
Bước 3. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng vào cột hệ thống và chọn chương trình 3KING. Nhấp vào nút cài đặt để cài đặt.
Step 3. Please tap on the download icon in the notification area, choose the game file to install the 3KING app.  • Hướng dẫn cài đặt thiết bị di động iOS
    iOS mobile devices Installation Guide
Lần đầu cài đặt / loại trừ các vấn đề khi khởi động trò chơi
How to troubleshoot the problem you may encounter on the first installation/operation of【3KING】APP.
Step 1 :
Vui lòng chọn trình duyệt và nhập URL: https://vn.3king.win.ms/app/index.html
Please choose your browser. Enter a URL https://vn.3king.win.ms/app/index.html
Step 2 :
Vui lòng chọn loại ứng dụng để tải xuống tùy thuộc vào loại hệ điều hành của điện thoại.
Download the program based on your Mobile Operating System.
Step 3 :
Nhấp vào cài đặt
Click Install.
Step 4 :
Vui lòng quay lại sảnh và chọn Ứng dụng [3KING]
Back to Lobby and choose【3KING】APP
Step 5 :
Nếu không có thông báo "không được chấp thuận", tức bạn có thể chơi trò chơi.
If there is no『Untrusted』massage, you may start the game.
Nếu có thông báo "không chấp thuận", vui lòng nhấp vào [Hủy] để bỏ qua và quay lại sảnh để thực hiện [Cài đặt] để loại trừ chặn "không được phê duyệt" để mở trò chơi.
If there is『Untrusted』massage on the screen, please click【Cancel】and go back to Lobby to exclude the 【3KING】APP of『Untrusted』functions via 【Settings】.
Step 6 :
Quay trở lại sảnh và nhấp vào "Cài đặt"
Back to Lobby and choose【Settings】
Step 7 :
Vui lòng nhấp vào [Chung]
Click【General】
Step 8 :
Vui lòng nhấp vào [Tệp mô tả] để đặt loại trừ "không chấp thuận"
Click【Device Management】 or 【Profile】 and exclude『Untrusted』.
Step 9 :
Vui lòng nhấp vào chọn (nút) ứng dụng [3KING]
Click 【3KING】Button
Step 10 :
Vui lòng nhấp vào [Tin cậy] "3KING"
Click【Trust】"ClubSunCity"
Step 11 :
Sau đó nhấp vào [Tin cậy] để nhận ứng dụng trò chơi 3KING có thể được mở
Click【Trust】again to allow the operation of ClubSunCity APP. Then you may go back to Lobby and entering the game by clicking【3KING】APP.